top of page

תקנון


סאיק סטור פועלת על מנת לתת למשתמשי החנות האינטרנטית\האתר שלה חווית קנייה בטוחה, מספקת ונעימה ככל האפשר ואנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או טענה בשירות הלקוחות שלנו

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש בחנות האינטרנטית\האתר ועל כל רכישה שתתבצע באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך סאיק סטור. עקב כך, על כל המשתמש\ת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש\ת לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים\מה לתנאי מתנאיו הנך מתבקש\ת לא לעשות כל שימוש באתר.  (בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשתמע)

 

          

בעת הרישום לאתר או בעת ביצוע תשלום עבור הזמנה, ניתן לבטל את האפשרות לקבל דואר פירסומי בדבר מוצרים או הצעות כלשהן מהחנות. אי ביטול אפשרות זו תמנע מהמזמין את האפשרות לבוא בדרישה ו\או טענה כלשהי כלפיי סאיק סטור

 

 

 א. הפעולות בחנות האינטרנטית\באתר

א.1. המזמין\המזמינה בעת שבחרו לבצע פעולה כלשהי בחנות האינטרנטית\אתר (לרכישה חד פעמית ו\או לרישום) מצהירים בכך באופן ברור כי ידוע להם כי הם מבצעים פעולה מול סאיק סטור ולא מול כל חברה ו\או גוף אחר (לרבות לא חברת סאיקטיב בע"מ למרות שהינהספק של מוצרים  /. מסוימים בחנות האינטרנטית\באתר). המזמין\מזמינה מצהירים, כי ברגע שביצעו פעולה כלשהי באתר, לרבות אך לא רק, פעולת רישון ו\או רכישה כי הם מודעים שסאיקסטור הינה פלטפורמה צרכנית והם מוותרים על כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כלשהי נגד סאיקסטור במידה והתגלה פגם כלשהו במוצר אותו הזמינו וקיבלו (מוצר אשר יוצר ו\או סופק ו\או יובא ע"י גורם שלישי כלשהו) כל עוד סאיקסטור פירטה, לבקשה בכתב מהם, מי הוא אותו יבואן ו\או יצרן ו\או ספק והינו גורם שלישי

א.2. כאמור, ביצוע קניה באמצעות החנות האינטרנטית\האתר הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. נא קרא\י את התקנון בצורה מקיפה, שהרי פעולה כלשהו לפתיחת בקשה לרכישה (פעולה לביצוע הזמנת מוצר) ו/או הרשמה לאתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. 

המונח "פעולה" בתקנון זה מתייחס לכל פעולה המתבצעת ע"י המבקר בחנות האינטרנטית\האתר לשם רכישת מוצר/ים או שירות/ים המוצעים למכירה, לרבות הזמנה ו/או הרשמה לקניה ו\או קנייה באמצעות החנות האינטרנטית\האתר באמצעות הטלפון

כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף של מי מחברות האשראי הפועלות בישראל ובעל חשבון וכתובת דואר אלקטרוני,  הינו רשאי להשתמש בשירותים הניתנים בחנותהאינטרנטית\האתר, זאת כל עוד אין מניעה חוקית מצידו לעשות כן

  

א.3. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע

 

ב. הזמנת מוצרים באמצעות החנות האנטרנטית\האתר

ב.1. המוצרים מוצעים למכירה בחנות האינטרנטית\האתר בדרך של רכישה מקוונת רגילה

ב.2. אספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן

ב.3. סאיק סטור פועלת כמיטב יכולתה על מנת שהמוצרים בחנות האינטרנטית\באתר יהיו זמינים במלאי, למרות זאת, ייתכן מצב שבו המוצרים המוצגים בחנות האינטרנטית\האתר אזלו\ לא יימצאו במלאי מסיבות סבירות ו\או כאלו שלא היה ניתן לצפות אותן, שכם ידוע למזמין\למזמינה כי רוב המוצרים באתר הינם מיוצרים ו\או מסופקים ו\או מיובאים ע"י גורם שלישי אשר אינו סאיקסטור. במקרה כזה ישנה אפשרות כי סאיקסטור ו\או מישהו מטעמה יפנו אליך (המזמין\המזמינה) עם הצעה לרכישת מוצר דומה או חלופי בעל תכונות ומחיר מכירה דומים ככל האפשר. אך ורק אם תיתן ישירות את הסכמתך, תבוצע ההזמנה עם השינויים המתבקשים, כאמור לעיל, בכל מקרה אחר, ובמידה ולא תינתן הסכמתך – תבוטל ההזמנה ולא יבוצע חיוב בכרטיס האשראי שלך. כמובן, שאם בוצעה ההזמנה לפני שנודע ליבואן ו\או ליצרן ו\או לחנות האינטרנטית\לאתר כי המוצר אינו נמצא במלאי – יושב בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-21 ימי עסקים הסכום שחיוב ישירות לחשבונך

 

 

ג. מכירות

ג.1. סמוך לתמונת כל מוצר ומוצר מצוין תיאור תמציתי וקצר של תכונות המוצר ומחירו המוצע של המוצר בחנות האינטרנטית\האתר וזו באחריותו הבלעדית של הספק ו\או היצרן ו\או היבואן ואינן באחריות סאיקסטור כלל והמזמין\מזמינה מוותרים על כל טענה ו\או דריש ו\או תביעה כלשהי כלפיי סאיקסטור. המחירים הינם לרכישה רגילה בחנות האינטרנטית\האתר בלבד, וזאת נכון ליום הצגתם בחנות האינטרנטית בלבד והם יכולים להשתנות או להיות מוסרים בכל עת ובכל דרך,  לפי שיקול דעתו הבלעדי של הנהלת החנות האינטרנטית\האתר

המחירים המוצעים בחנות האינטרנטית\האתר אינם מהווים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק של המוצר, ובאחריות המזמין לבדוק את המחיר ולבצע השוואת מחירים

 

ד. ביצוע רכישת מוצר\ים במכירה רגילה באמצעות החנות האינטרנטית\האתר

 

ד.1. תבוצע ע"י רישום לאתר או ע"י רישום לרכישה חד פעמית ובכל מקרה, כאשר הינך נוקט\ת בכל פעולה לרכישת מוצר\ים הינך מתחייב\ת למלא ולמסור את הפרטים הנכונים הבאים וכל פרט נוסף הנזקק לצורך רכישה זו: שם מלא, מס' ת.ז., כתובת אי מייל\כתובת דואר אלקטרוני פעילה ותקינה, כתובת מגורים, טלפון נייד או קווי, פרטי כרטיס אשראי תקין, פעיל ובבעלותך. אי מילוי פרט מהפרטים האמורים לעיל, עלולה למנוע רכישה רגילה באמצעות החנות האינטרנטית\האתר

 

יודגש, כי מילוי או מסירת פרט כוזב או פרטים כוזבים (באמצעות החנות האינטרנטית\האתר ו\או הטלפון מהווה עבירה פלילית עפ"י כל דין. במקרה כאמור לעיל, תהיה סאיק סטור רשאית לבטל ללא הודעה מוקדמת כל רכישה ללא כל נימוק ואף תעמוד בפניה הזכות והאפשרות לפעול בדרך משפטית נגד מגיש\ת הפרטים הכוזבים כראות עיניה וכאמור על פי כל דין. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או כל דין

.

ד.2. ביטול המכירה – תנאי מוקדם והכרחי לביצוע רכישה הינו אישור חברת האשראי לביצוע העסקה והשלמתה בביצוע התשלום בפועל באופן סופי וגמור. ככל שלא ניתן אישור כזה תוך פרק זמן סביר, שמורה לסאיק סטור הזכות לביטול העסקה ללא כל הודעה מוקדמת ולמזמין\מזמינה לא תהיה כל זכות ו\או טענה כלפיי סאיק סטור

 

ככל שחלה טעות בלתי סבירה\חריגה בהצגת פרט או פרטים מהמנויים להלן, שמורה לסאיק סטור הזכות לבטל את המכירה, זאת לאחר מתן הודעה על כך באמצעות הדואר האלקטרוני אשר צוין ע"י המזמן\המזמינה בעת ביצוע פעולה הרכישה בחנות האינטרנטית\באתר (במידה ונמסרה ההועה ע"י חברת סאיק סטור לכתובת האי מייל אשר צוינה בעת הרכישה ע" המזמין\המזמינה – סאיק סטור לא תישא באחריות כלשהי כלפיי המזמין\המזמינה בכל צורה או אופן)

 

ה. אופן ביצוע ההזמנה בחנות האינטרנטית\באתר

ה.1. המזמין\המזמינה לאחר ביצוע ההזמנה בחנות האינטרנטית יקבלו אישור במייל אשר את פרטיו מילאו על הבקשה לרכישה אשר יעיד על קליטת פרטי ההזמנה במערכת סאיק סטור והדבר אנו מהווה חיוב כלשהו על סאיק סטור לספק את המוצר\ים.  

סאיק סטור תפעל על מנת לספק את המוצר\ים (ככל שיצא\ו במלאי) אך ורק לאחר בדיקת וקבלת אישור כרטיס האשראי מחברת האשראי (לאחר קבלת האישור תיחשב ההזמנה ככזו שהתקבלה לביצוע בכפוף להמצאות המוצרים במלאי

 

ו. הזמנה לקויה

ו.1. לצורך קליטת הזמנתך בידיי סאיק סטור, השלמתה ואספקת המוצר\ים בצורה מלאה, נדרשים קבלת ההזמנה על כל פרטיה והשלמת החיוב בגינה, מסיבות שונות עלולות להתרחש תקלות או ליקויים בקליטתה ע"י סאיק סטור, ככל שתקבל\י הודעת שגיאה ו\או הודעה על פרטים חסרים ו\או על תקלה בעת ביצוע ההזמנה, הינך מתחייב לפנות את סאיק סטור ואל שירות לקוחותינו באמצעות כתובת האי מייל ו\או באמצעות הטלפון המצוין בחנות האינטרנטית\האתר בהקדם. 

במידה ותהא טעות חריגה וברורה ו\או שיבוש בדבר פניה בתיאור המוצר\ים ו/או  מחיר או בדבר כל פרט אחר כלשהו, תעמוד לסאיק סטור הזכות לבטל לפי שיקול דעתה הבלעדי את רכישתך, זאת ללא כל חיוב ו\או תשלום בגין הזמנתך שבוטלה

 

ז. אמצעי התשלום

ז.1. התשלום בעבור רכישת מוצר\ים באמצעות החנות האינטרנטית\האתר הינה ע"י תשלום בכרטיס אשראי דרך האתר בצורה מאובטחת או באמצעות תשלום בכרטיס אשראי באמצעות שירות הלקוחות בשיחה טלפונית בלבד. אפשרות התשלום הינה באמצעות כרטיס אשראי בתוקף הניתן לסליקה ע"י מי מחברות האשראי בישראל, לאחר הזנת פרטי הכרטיס כנהוג, בחנות האינטרנטית\באתר או באמצעות שירות הלקוחות באמצעות הטלפון

 

ז.2. המחירים הינם נכונים למועד הרכישה והם בדרך של תשלום אחד בלבד (לא תשלומים ולא בקרדיט) אלא אם נכתב כך במפורש ע"י מי מהנהלת החנות האינטרנטית\האתר בפירוט אלו מוצרים אפשר לרכוש בתשלומים חודשיים

ז.3. השלמת ביצוע פעולה לרכישה\הזמנת מוצר\ים, הינה רק אחרי שפרטי כרטיס האשראי שהזנת יקבלו אישור לחיוב הכרטיס ע"י חברת האשראי הרלוונטית, אחרי קבלת אישור זה, תעובד ההזמנה ע"י סאיק סטור והמוצר\ים יישלח\ו לכתובת אשר מילאת. במידה ולא יינתן אישור חברת האשראי הרלוונטית, תישלח אל המזמין\המזמינה הודעה בדבר אי אישור הפעולה ולמזמין\למזמינה תעמוד האפשרות להסדיר את התשלום לשביעות רצונה של סאיק סטור תוך 8 ימי עסקים, ככל שלא הוסדר התשלום כאמור, תעמוד לסאיק סטור הזכות לבטל את העסקה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמועד שתבחר לכך

ח.1. הגנת הפרטיות

ח.1. סאיק סטור מתחייבת לפעול בכל דרך ואופן סבירים על מנת לשמור על הפרטים האישיים הנמסרים בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות העתידיות, ככל שתהיינה. סאיק סטור מתחייבת שלא תעביר את פרטי המזמין\המזמינה לכל גורם שלישי או אחר, מלבד הספק \או היצרן ו\או היבואן וזאת אך ורק לצורך ביצוע ההזמנה. המזמין\המזמינה נותנים הרשאתם להשתמש בפרטים הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה אך ורק להשלמתה ומוותרים על כל טענה ו\או דרישה בגין כך

 

ח.2. המזמין\המזמינה נותנים הרשאתם בעת ביצוע פעולה בחנות האינטרנטית\באתר לסאיק סטור לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני שציינו בעת הזמנתם, אלא אם סימנו שאינם מעוניינים לקבל דואר פרסומי (אשר אינו נוגע להזמנתם) במקום המיועד לכך. המזמין\המזינה נותנים הסכמתם

להשתמש בפרטי המזמין\המזמינה לצורך ניוח מידע סטטיסטי של האתר כל עוד לא יימסרו נתונים או פרטים מזהים של המזמין\המזמינה

ח.3. רכישת מדפים ו\או מוצרים המיוצרים על ידי סאיקסטור: בביצוע רכישה של מדפים: המזמין\המזמינה מאשרים כי ידוע להם שסאיקסטור מבצעת את מיטב המאמצים לייצר מדפים איכותיים ועמידים, במקרה של פגם או אי התאמה מתחייבים הם להודיע מיידית לסאיקסטור ובשום פנים ואופן לא להתקין את המדפים. ידוע למזמין\למזמינה כי התקנת המדפים יעשה רק ע"י גורם מקצועי ומוסמך שיבדוק את עמידות הקיר וייתן אחריות משלו בעניין ההתקנה. ידוע למזמין\למזמינה כי תליית המדף, עמידותו, וכושר הנשיאה שלו תלויים בעיקר ביכולת הנשיאה של הקיר והם מוותרים על כל טענה של פגם ו\או אי התאמה ו\או כל טענה אחרת בעניין זה והם מוותרים חד משמעית על כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה לכשהי כלפיי סאיקסטור (למעט מקרה בו הוכח כי המוצר אשר סופק ע"י סאיקסטור הינו פגום והפגם הזה יצר נזק כלשהו). המזמין\המזמינה מתחייבים לפעול לפי הוראות ההתקנה (שימוש במתקין מקצועי, כלים מקוצעיים ובחינת הקיר עליו יתלה המדף\המדפים כולל התקנה של המדף ואי העמסתו לפרק זמן של לפחות 24 שעות על מנת לבחון את התנהגותו על הקיר

 

ט. התחייבות סאיק סטור להגנת הפרטיות

ט.1. אנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ומפרטים האפשרויות העומדות בפני מבקרי החנות האינטרנטית\האתר בעת השהות בו ובדבר המידע החשוף בפנינו. על מנת שבפני מבקרי החנות האינטרנטית\האתר, יהיו מודעים למדיניות הגנת הפרטיות, מופיע מידע זה בדף תקנון האתר של האתר ובכל עת ודף שבהם יש צורך בהזנת פרטי מידע אישיים

 

ט.2. המידע שאנו אוספים: בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצרים ואו בהצטרפות למועדון הלקוחות נדרש מידע כמפורט: שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון וכו

סאיק סטור מתחייבת לעשות שימוש בנתוני המזמין\המזמינה אך ורק לצורך ביצוע הזמנת המוצר\ים לפי בקשתם. המידע לא עובר ולא יעבור לכל גורם אחר אשר אינו נדרש לשם ביצוע ההזמנה (למעט מקרה בו מוזמן מוצר\ים כמתנה לאדם שלישי אשר פרטיו: שמו, כתובתו, מס' הטלפון שלו וכיו"ב יועברו ע"י המזמין\המזמינה). גם שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שנמסר לא יועבר לכל גורם אחר אר אינו דרוש לשם ביצוע ההזמנה וכל הודעה או פנייה בדבר ההזמנה תיעשה באמצעות כתובת דואר זו בלבד או באמצעות מס' הנייד של המזמין\המזמינה. סאיק סטור תהיה רשאית להשתמש בנתונים של רכישות והזמנות כל עוד איננה משתמשת בשמו\בשמה ו\או בפרטיו\בפרטיה המזהים של המזמין\המזמינה וזאת לצורך מחקר שוק ולצורך התייעלות פעילות החברה בדרך שלא תעשה שימוש בכל פרט מזהה של המזמין או המזמינה ובכל דרך אשר אין בה פגיעה בפרטיות ובזכותם לפרטיות על פי כל דין. כמובן שהחברה תשמור בכל דרך אפשרית וסבירה על פרטי כרטיס האשראי של המזמין\המזמינה ולא תעביר לכל גורם אשר אינו נדרש והכרחי לצורך ביצוע העסקה (כגון חברות האשראי, הסליקה וכיו"ב) וזאת כאמור לשם ביצוע ההזמנה.

 

י. אספקת המוצר\ים

י. 1. אספקת המוצרים תיעשה עד ל-8 ימי עסקים, קרי, ללא ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג ומועדים וכמובן שסאיק סטור תיעשה מאמץ וכמיטב יכולתה לוודא כי אספקת המוצר\ים יעשה בהקדם, המזמין\המזמינה מסכימים כי בחלק מהמקרים האספקה תיעשה ע"י היבואן\הספק\היצרן וכי הם מוותרים על כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד סאיקסטור.  יודגש, כי שליחת המוצרים תיעשה ע"י חברת שילוח מוסמכת כדין וכנהוג בישראל או ע"י שליחי דואר ישראל לפי בחירת סאיק סטור ובמקרים בהם יסופק המוצר ע"י היבואן\הספק\היצרן לפי בחירתו. יודגש, כי למרות מאמציה הרבים של סאיק סטוראו של היבואן\הספק\היצרןלעמוד בזמני האספקה, אין ביכולתם להתחייב לכך, ובמקרים שבהם לא יסופק המוצר\ים תוך פרק הזמן האמור לעיל, תעמוד בפני המזמין\המזמינה האפשרות להודיע בכתב על ביטול העסקה והוא יקבל את סכום הכסף אשר שילם, כלל ששילם בלבד, קרי, ללא כל דמי ביטול או תשלום נוסף מעבר לסכום ששילם בפועל

בעת הזנת פרטי המזמין\המזמינה יהא עלייך לבחור את דרך אספקת המוצר\ים: קבלת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמי מנקודת המכירה המצוינת בכותרת האתר, קרי אזור התעשייה של קיבוץ גבעת ברנר. יודגש, כי לאחר מילוי הבקשה לרכישה וציון דרך האספקה המועדפת ע"י המזמין\המזמינה, לא יהיה ניתן לשנות את דרך האספקה. איסוף עצמי, לא תחויב ההזמנה בדמי משלוח, אך המזמין\המזמינה יתאמו הגעתם לאיסוף עצמי עם שירות הלקוחות באחריותם

 

י.2. המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל או באמצעות היבואן\הספק\היצרון. כל המוצרים המופיעים באתר יסופקו בכפוף למועדי האספקה המצוינים בתקנון זה או בדף המכירה הרלוונטי (בכל מקרה של סתירה, ייחשב שכמועד האספקה פרק הזמן הארוך יותר). במקרים בהם יחול שיבוש באספקת המוצר יתאפשר ביטול עסקה ללא קבלת דמי ביטול או כל תשלום אחר והמזמין\מזמינה נותנים הסכמתם לכך התקנון זה.

יודגש, כי ככל שתהיה אפשרות ותיבחר ע"י המזמין\המזמינה דרך של קבלת המוצר\ים ע"י חברת שילוח שליחים יעשה המשלוח בהתאם לתנאי האספקה של חברת השילוח ולפי רשימת היישובים בהן מתבצעת השליחות. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול או כל תשלום אחר מלבד החזרת הסכום ששולם בפועל

סאיק סטור שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי אספקת מוצר\ים לכתובת מסוימת הינה אספה חריגה (לדוגמא הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל. 

יודגש, כי כנהוג במשלוח מוצר\ים ע"י חברת שילוח דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, סוג המשלוח(רשום או שליח), אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל

 

כ. מחירי המוצר\ים ותשלומים

כ.1. חיוב המזמין\המזמינה ייעשה על פי מס' המוצרים המוזמנים, מחירם ודמי המשלוח אשר יפורטו בעמוד הרכישה, הכל כפי שמופיע בעמוד הקופה של המוצרים בעת רכישת מוצר אחד או מס' מוצרים

כ.2. המחיר לתשלום ייקבע, לפי בחירת המזמין\המזמינה והינו המחיר המופיע בעמוד המוצר ובעת פניה לעמוד התשלום. סאיק סטור שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחיר המוצר\ים בכל עת לפי ראות עיניה ואף להוריד או להוסיף מוצר\ים לחנות האינטרנטית\לאתר.

כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ בשיעורו כדין בעת ביצוע הפעולה\ההזמנה. זאת למעט הזמנות שייעשו ע"י לקוחות עיסקיים אשר יחוייבו במע"מ כדין בעת כניסתם ל"אזור המאובטח" או ל"אזור האישי

 

 

ל. תנאי ביטול עסקה\החזר כספי

ל.1. ככל שירצה המזמין\המזמינה לבטל את העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה כהגדרתן בחוק, יהיה אפשר להחזיר את המוצרים בתקופה של עד 14 יום מיום קניית המוצר\ים (כולל ימי שישי ושבת) או מיום קבלת מסמכי העסקה\מסמך הגילוי, קרי, תעודת משלוח או חשבונית, וזאת לפי המאוחר מבניהם. יש להחזיר את המוצרים באריזתם המקורית (ככל שהאריזה היא האריזה המקורית של היצרן או היבואן) וזאת ככל שהדבר אפשרי או סביר. לאחר קבלת אישור סאיק סטור בדבר החזרת המוצר\ים ע"י הלקוח ובאחריותו, לנקודת המכירה באזור התעשייה בגבעת ברנר, וביצוע ההחזרה בפועל, יזוכה\תזוכה המזמין\המזמינה תוך פרק מן סביר במחיר אשר שולם בפועל בניכוי סך של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם (במקרים של ביטול החזרה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר).

כאמור לעיל, החזרת המוצר תיעשה ע"י הלקוח ובאחריותו וככל שנשלח המוצר אל הלקוח (יצא מהמחסן ע"י שליח) אך טרם הגיע אם הלקוח, יחוייב הלקוח בניכוי הסכומים האמורים בכל מקרה

ל.2. במידה ובו המוצר\ים המוזמן\ים הגיעו ונמצאו אינם תקינים (ללא שנעשה כל שימוש בהם מבעבר לבדיקת המוצר) החזרת המוצר תיעשה ע"י ובאחריות סאיקסטור ו\או היבואן ו\או היצרן, לפי ההסדר שנקבע בניהם, כאשר המזמין\המזמינה לא יישאו בכל עלות שהיא (לא דמי משלוח, לא אריזה, לא דמי החזרה ולא דמי טיפול). במקרה כזה, סאיק סטור תהיה רשאית להציע למזמין\מזמינה להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין תוך פרק זמן סביר, וכך ייעשה ככל שניתנה הסכמה לכך. במידה ולא תינתן הסכמה, יזוכה הסכום ששולם בפועל, ככל שבוצע תשלום כזה, ובמידה ולא, לא יבוצע חיוב כלל של כרטיס האשראי, והמזמין\מזמינה לא יישאו בכל עלות, כאמור לעיל

ל.3. המזמין\המזמינה רשאים לשלוח את המוצר התקול\הפגום בצירוף חשבונית מס ופירוט בכתב של הליקוי\הפגם במוצר. מוצר חלופי יישלח ע"י סאיק סטור או היבואן או היצרן במידה וקיים כזה במלאי. החזרת המוצר או החלפתו תיעשה על פי הסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, ובפרט האמור בסעיף 14ג(4). להלן ציטוט הסעיף: " טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".

 

מ. אחריות בגין המוצר\ים

 

מ.1. סאיק סטור מאפשרת למשתמשי החנות האינטרנטית\האתר לרכוש מוצרים ושירותים שונים של  היצרנים, הספקים והיבואנים, ויודגש, כי סאיק סטור אינה היצרן או היבואן של המוצר\ים המופיעים בחנות האינטרנטית\האתר. האחריות למוצר\ים תינתן ע"י היצרן ו\או היבואן וסאיק סטור תיתן אחריות בהתאם לתקנות אחריות ושירות (שירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006 כאמור בסעיף 14.5 לתקנון זה. יודגש, כי סאיק סטור עושה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם יבואנים,ס]קים ויצרנים בעלי מוניטין ואמינות ומקיימת בקרה עליהם, ככל שתתקבלנה תלונות ממשתמשי החנות האינטרנטית\האתר תפעל החברה בצורה סבירה וכמקובל מולם על מנת לפתור את תלונות המשתמשים באופן שיניח את דעתם של . , המשתמשים, יודגש, כי המזמין\המזמינה מוותרים על כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה נגד סאיקסטור וכי כל טענת פגם וכל טענה כלשהי תופנה נגד היצרן\הספק\היבואן אשר פרטיו יימסרו למזמין\מזמינה לפי בקשה בכתב מהם

 

מ.2. לעיתים יתכנו הפרשי צבעים\גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. התמונות של המוצרים בחנות האינטרנטית\באתר הינן להמחשה בלבד וייתכן הפרשי גוונים\צבעים\מרקמים בין צילומי המוצר לבין מראהו במציאות, וברור כי עצם הופעות תמונות המוצרים בחנות האינטרנטית\האתר לא מהווה משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד סאיק סטור

המזמין\המזמינה מסכים בביצועו פעולת רכישה באתר כי, האחריות הבלעדית למוצר\ים, כולל אספקתם, לעמידותם, לטיבם, לאיכותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, הינה בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם והאחריות תהיה של היבואן \או היצרן ו\או סאיק סטור במידה והשניים הקודמים לא נתנו תעודת אחריות למוצר\ים. סאיק סטור תהיה אחראית  כ"עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו

השירות בזירת המכירות ניתן לשימוש כפי שהוא ("AS IS"). מ.3.המזמין\המזמינה מוותרים מראש על כל טענה ו\או תביעה ו/או דרישה כלפי סאיק סטור  ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לדרישות המזמין\המזמינה. סאיק סטור לא מספקת שירותי התקנה ולמזמין\מזמינה לא תהיה כל טענה או תביעה או דרישה כלשהי מסאיק סטור בגין כך

כקבוע בתקנות הגנת הצרכן: במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ₪, תחול האחריות על העסק המוכר והוא יכנס בנעליו של היצרן/יבואן

נ. מכות שיפוט

הדין החל על פעילות בחנות האינטרנטית\באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמך במחוז מרכז

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה, בקשה או הערה, ליצירת קשר, נא לחצו כאן

bottom of page